تبلیغات
مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو اردبیل( سر گروه درس علوم اجتماعی) - بانك سوالات تستی درس تاریخ ویژه پایه سوم راهنمایی(قسمت هفتم)


درباره وبلاگ:


آرشیو:


آخرین پستها :


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

 

 120 نام محلی كه در آنجا محمد علی شاه از سلطنت خلع و احمد شاه به پادشاهی ایران رسید چیست ؟

الف موسسان               ب گلستان               ج مجلس مهستان               د مجلس بهارستان

121 شهادت شیخ فضل الله نوری در انقلاب مشروطیت نشان دهنده چیست ؟

الف كافر بودن شیخ فضل الله نوری                           ب تسلط غربی ها بر نهضت مشروطه

ج مخالفت شیخ فضل الله نوری با توسعه ایران            د هر سه مورد صحیح است

122 این سخن از كیست «آیا رواست من پس از هفتاد سال محاسنم را برای اسلام سفید كردم بروم زیر پرچم كفر»

الف شیخ فضل الله نوری در جریان انحراف انقلاب مشروطیت      

ب مدرس                                    ج مصدق                                   د كاشانی

123 نیابت سلطنت احمدشاه را چه كسی بر عهده داشت ؟

الف ناصرالملك             ب عضدالملك              ج عین الدوله               د شجاع السلطنه

توكل آن است كه انسان جز از خدا نترسد «امام رضا(ع)»

 

 
124 استخدام مستشاران خارجی در زمان كدام شاه قاجار جهت حل مشكلات ایران صورت گرفت ؟

الف محمد شاه                ب مظفرالدین شاه               ج احمد شاه             د آقامحمدخان

125 یكی از حوادث مهم زمان حكومت احمد شاه چیست ؟

الف وقوع جنگ جهانی اول                               ب جنگ های مذهبی        

ج حكومت جمهوری                                         د انقلاب صنعتی

126 جنگ جهانی اول بین كدام كشورها اتفاق افتاد ؟

الف درگیری میان دول اتحاد مثلث و اتفاق مثلث          

ب درگیری میان دول محور و متفق              

ج لشكركشی آلمان به آذربایجان                               

د هیچكدام

127 كشورهای عضو اتحاد مثلث كدامند ؟

الف ایتالیا-آلمان-اتریش-مجارستان                          

ب آلمان-فرانسه-ایتالیا-مجارستان

ج روسیه-آلمان-اتریش-آمریكا                                

د روسیه-فرانسه-انگلیس

128 كشورهای عضو اتفاق مثلث كدامند ؟

الف فرانسه-انگلیس-آلمان                                      ب انگلیس-مجارستان-فرانسه       

ج فرانسه-روسیه-انگلیس                                         د- اتریش-آلمان-لهستان

129 علت جنگ جهانی اول در كدام گزینه آمده است ؟

الف دسته بندی و دشمنی كشورهای اروپایی با یكدیگر        

ب قتل ولیعهد اتریش بدست جوان بوسنی         

ج حمایت دولت های اروپایی از یكی و دو كشورهای صربستان اتریش           

د همه موارد صحیح است

 

بی نیازی از مردم ثروت مؤمن است «امام جواد(ع)»

 

 
130 جنگ جهانی اول چند سال طول كشید ؟

الف 4 سال كشورهای اتفاق مثلث پیروز شدند          

ب 4 سال طول كشید كشورهای اتحاد مثلث پیروز شدند       

ج 8 سال كشورهای اتفاق مثلث و اتحاد مثلث هر دو شكست خوردند        

د همه موارد صحیح است

131 چه كسی تهدید روسها مبنی بر اخراج شوستر از ایران را پذیرفت ؟

الف عین الدوله            ب ناصرالملك               ج عضدالملك               د شجاع السلطنه

132 همزمان با جنگ جهانی اول كدام كشورها ایران را اشغال كردند ؟

 الف انگلیس و فرانسه                                         ب انگلیس و آمریكا      

ج انگلیس و روسیه                                              د آمریكا و ایتالیا

133 كدام دولت خارجی بر اثر وقوع انقلاب روسیه خروج روسها از ایران نفوذ غیر مستقیم خود در ایران را افزایش داد ؟

الف انگلیس                  ب آمریكا                  ج فرانسه                  د اتریش

134 كودتای سیاه توسط كدام دولت در ایران صورت گرفت ؟

الف روسیه                    ب انگلیس                  ج آلمان                   د اسپانیا

135 اولین گام انگلستان برای تشكیل حكومت موردنظر خود در ایران در زمان احمدشاه چیست؟

الف مجبور بودن احمدشاه به انتخاب سید ضیاءالدین طباطبایی به عنوان نخست وزیر ایران

ب حركت نیروهای تحت فرمان رضا خان از قزوین به تهران

ج ایجاد حكومت جمهوری در ایران

د مورد الف و ب صحیح تر است

136 رضا خان در چه سالی با حمایت كدام كشور نخست وزیر ایران شد ؟

الف سال 1326 حمایت فرانسه                                 ب 1302 حمایت انگلیس       

ج 1302 حمایت روس                                             د هیچكدام

137 كدام مجلس انقراض حكومت قاجاریه را اعلام كرد ؟

الف بهارستان                   ب مهستان                  ج موسسان                 د بوستان ملت

جاهل اسیر زبان خویش است «امام هادی(ع)»

 

 
138 چه عاملی زمینه های تغییر سلطنت از پهلوی به قاجار را فراهم آورد ؟

الف- سركوبی مخالفان آگاه                                     ب حمایت انگلستان از رضاخان     

ج حمایت فرانسه از رضاخان                                  د مورد الف و ب صحیح تر است

139 رضا خان كدام شخصیت روحانی را به شهادت رسانید ؟

الف مدرس                  ب مطهری                ج محمد مفتح                  د مصدق

140 كشف حجاب زنان در زمان كدام شاه روی داد ؟

الف محمدرضاشاه پهلوی                                  ب رضاخان پهلوی     

ج احمدشاه                                                       د مظفرالدین شاه

141 جنگ جهانی اول با بسته شدن كدام قرارداد بین طرفهای درگیر پایان یافت ؟

الف صلح آماسیه               ب صلح ورسای               ج صلح كرنال               د هیچكدام

142 معاهده ورسای محدودیت و غرامت سنگین بر كدام كشور تحمیل كرد و خشم این كشور را برانگیخت ؟

الف اسپانیا                        ب آلمان                          ج آذربایجان                  د نیجریه

143 بعد از صلح ورسای چه كسانی شعارهای توسعه طلبانه و نژادپرستانه را مطرح كردند ؟

الف هیتلر و موسولینی                                         ب روزولت و چرچیل       

ج موسولینی و رویتر                                            د هیچكدام

144 دول محور شامل كدام كشورهاست ؟

الف انگلیس-فرانسه-شوروی                              ب ایتالیا-آلمان-ژاپن     

ج - تركیه-آلمان-روسیه                                         د فرانسه-آمریكا-هند

145 دول متفق شامل كدام كشورهاست ؟

الف انگلیس-فرانسه-آلمان-شوروی                   ب انگلیس-ژاپن-ایتالیا-آلمان

ج انگلیس-فرانسه-شوروی-آمریكا                     د آمریكا-آلمان-ژاپن-ایتالیا

146 رضاخان در جنگ جهانی دوم درصدد دوستی با كدام كشور برآمد ؟

الف آلمان                    ب انگلیس                    

ج شوروی                      د ژاپن و اسپانیا

بدتربن بندگان آدم دو رو است

 

 
147 در جنگ جهانی دوم كدام كشورها پیروز شدند ؟

الف متفقین                  ب دول محور                ج اتحاد مثلث                د هیچكدام

148 چرا دولتهای متفق رضاخان را از سلطنت خلع كردند ؟

الف رضاخان در جنگ جهانی دوم در صدد دوستی با آلمان درآمد        

ب آلمانها می توانستند از طریق ایران به شوروی حمله كنند         

ج خطر تسلط آلمان بر نفتهای خاورمیانه نیز وجود داشت      

د همه موارد صحیح است

149 در جنگ جهانی دوم كدام كشور خسارت كمتری دید ؟

الف آمریكا                       ب آلمان                   ج شوروی                    د- فرانسه

150 در چه تاریخی گسترش فعالیت های سیاسی ملت ایران منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد ؟

الف پس از سقوط رضا شاه شهریور 1320          ب پس ازسقوط محمدرضاشاه شهریور 1321          ج پس از سقوط احمدشاه 1325                         د پس از سقوط رضاشاه شهریور 1322

151 خروج انگلیس و آمریكا از ایران همزمان با وقوع كدام اتفاق بود ؟

الف پیروزی دول محور                                     ب پیروزی دول اتحاد مثلث     

ج تاسیس سازمان ملل                                        د پیدایش دول متفق

152 رهبران نهضت ملی نفت كدامند ؟

الف كاشانی و بهبهانی                                       ب مدرس و كاشانی       

ج مرتضی انصاری و مصدق                              د مصدق و كاشانی

153 عامل مهم نزدیكی نیروهای ملی و اسلامی در زمان محمد رضا شاه چیست ؟

الف اصلاحات ارضی فضای باز سیاسی             ب كودتای 28 مرداد

ج مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت                 د قیام كفن پوشان ورامین

154 كدام كشورها نقش اصلی در بروز مشكلات برای دولت مصدق را فراهم آوردند ؟

الف انگلیس-شوروی-آمریكا                          ب انگلیس-اسپانیا-نیجریه      

ج ژاپن-چین                                                   د فرانسه و چین

از آنچه كه به كارتان نیاید پرسش نكنید «امام زمان(ع)»

 

 
155 شوروی چه مشكلاتی برای دولت مصدق را ایجاد كردند ؟

الف از خرید نفت دولت ایران خودداری كردند    

ب از دادن بدهی خود به ایران خودداری كردند        

ج حزب توده باعث اختلاف بین كاشانی و مصدق شدند   

د هر سه صحیح است

156 در چه سالی مصدق سقوط كرد و چه كسی نخست وزیر شد ؟

الف 1331 عین الدوله                                       ب 1331  شجاع الدوله     

ج 1332   مشیروالدوله                                       د 1331   قوام السلطنه

157 علت قیام مردم در 30 تیر 1331 چه بود ؟

الف درخواست وزارت جنگ توسط مصدق از محمدرضاشاه و نپذیرفتن او

ب استعفای مصدق و نخست وزیری قوام السلطنه

ج اختلاف میان مصدق و كاشانی

د موارد الف و ب صحیح تر است

158 كدام كشور نقش اصلی را در كودتای 28 مرداد 1332 داشت ؟

الف آمریكا                    ب انگلیس                  ج شوروی                   د چین

159 كودتای 28 مرداد 1332 توسط چه شخصی صورت گرفت ؟

الف رزم آرا                   ب آموزگار                ج زاهدی                     د هویدا