تبلیغات
مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو اردبیل( سر گروه درس علوم اجتماعی) - بانك سوالات تستی درس تاریخ ویژه پایه سوم راهنمایی(قسمت پنجم)


درباره وبلاگ:


آرشیو:


آخرین پستها :


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

 

97 انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه و تاسیس مدرسه دارالفنون از اقدامات چه كسی است ؟

الف میرزا آقا خان نوری                                     ب مدرس          

ج امیركبیر                                                          د شیخ فضل الله نوری

98 امیركبیر به دستور چه كسی در كجا به قتل رسید ؟

الف ناصرالدین شاه حمام فین كاشان                ب محمد شاه خواف 

ج ناصرالدین شاه شیراز                                    د مضفرالدین شاه كاخ گلستان

كسی كه دوست دارد روزیش افزون گردد صله رحم كند «امام حسین(ع)»

 

 
99 جدایی افغانستان از ایران در زمان كدام شاه ایران و صدراعظم او اتفاق افتاد ؟

الف محمد شاه میرزا آقاسی                               ب محمد علی شاه میرزا آقاخان نوری

ج ناصرالدین شاه میرزا آقاخان نوری                  د فتحعلی شاه عباس میرزا

100 طبق كدام عهدنامه افغانستان از ایران جدا شد ؟

الف عهدنامه مفصل                                              ب عهدنامه پاریس     

ج عهدنامه تركمنچای                                           د عهدنامه محمل

101 قرارداد پاریس بین كدام كشورها بسته شد ؟

الف ایران و روس         ب ایران و انگلیس       ج ایران و آمریكا             د فرانسه و ایتالیا

102 از جمله شخصیتی كه در پیروزی مردم هند علیه استعمار انگلستان نقش فعالی داشت را نام ببرید ؟

الف سید جمال الدین اسدآبادی                          ب شیخ جوری      

ج محمد میرزا                                                    د هیچكدام

103 اهداف سید جمال الدین در مبارزه آتش چه بود ؟

الف اتحاد دنیای اسلام علیه استعمار                    ب مبارزه با استعمار انگلستان

ج دفاع از ارزشهای اسلامی                                د همه موارد صحیح است

104 در زمان كدام پادشاه قاجار امتیازات زیادی به بیگانگان داده شد ؟

الف محمدشاه             ب ناصرالدین شاه            ج مظفرالدین شاه               د- احمدشاه

105 قرارداد تالبوت كه در زمان ناصرالدین شاه به بیگانگان داده شد چیست ؟

الف امتیاز انحصاری توتون و تنباكو است      

ب احداث راه آهن اداره گمرگات به شركت انگلیسی واگذار شد          

ج امتیاز بهره برداری از معادن و جنگل ها توسط انگلیسی ها است        

د همه موارد صحیح است

106 رهبری مخالفان مردم تهران در مبارزه با قرارداد تالبوت چه نام دارد ؟

الف میرزا رضای كرمانی                                    ب میرزا حسن آشتیانی        

ج ملا علی كنی                                                  د مدرس

بزرگترین اشتباهها را نزد خداوند زبان دروغگو دارد «امام علی (ع)»

 

 
107 امتیاز رویتر كه در زمان ناصرالدین شاه به بیگانگان واگذار شد چیست ؟

الف بهره برداری از معادن اداره گمرگات  احداث قنات به شركت انگلیس واگذار شد

ب فروش توتون و تنباكو ایران به شركت انگلیسی است

ج امتیاز انحصاری راه آهن و جنگل به شركت انگلیسی واگذار شد

د موارد الف و ج صحیح تر است

108 ناصرالدین شاه بدست چه كسی كشته شد ؟

الف میرزا رضای كرمانی                                    ب ملا علی كنی     

ج شیخ مرتضی انصاری                                      د شیخ شهید بخارایی

109 با مخالفت های چه كسی قرارداد رویتر حذف شد ؟

الف ملا علی كنی          ب آیت الله كاشانی          ج مدرس           د میرزا حسن آشتیانی

110 نخستین جرقه های انقلاب مشروطه در زمان كدام شاه قاجار اتفاق افتاد ؟

الف احمد شاه            ب مظفرالدین شاه           ج محمدعلی شاه            د ناصرالدین شاه

111 رهبران نهضت مشروطه چه نام داشتند ؟

الف طباطبایی  - بهبهانی                                    ب طباطبایی شیخ فضل الله نوری      

ج مدرس كاشانی                                           د كاشانی بهبهانی

112 فرمان مشروطیت در چه تاریخی به تصویب مجلس رسید ؟

الف 14 مرداد 1285      ب 14 مرداد 1324        ج 16 خردا 1360         د 14 مرداد 1312

113 نخستین جرقه های انقلاب مشروطه چه زمانی آشكار شد ؟

الف در جریان به توپ بستن مجلس                   ب به چوب بستن عده ای از بازرگانان

ج  - حمایت از سیاستهای قاجار                            د همه موارد صحیح است

114 علت بوجود آمدن حكومت مشروطه سلطنتی در زمان مظفرالدین شاه چیست ؟

الف بیمار بودن مظفرالدین شاه اداره كشور توسط عین الدوله

ب خشونت های عین الدوله در اداره كشور

ج دخالت های بیگانگان در اداره كشور

د همه موارد صحیح است

عدالت از آبی كه شخص تشنه به آن می رسد شیرین تر است «امام صادق(ع)»

 

 
115 به پیشنهاد كدام روحانی 5 تن از علمای تراز اول و مجتهد بر مصوبات مجلس مشروطه نظارت می كردند ؟

الف شیخ فضل الله نوری            ب مدرس           ج گلپایگانی             د شیخ عبدالحمید

116 رهبران مردم تبریز در مبارزه علیه استبداد حكومت قاجار كدامند ؟

الف طباطبایی و بهبهانی                                           ب ستارخان و باقرخان      

ج محمد تقی خان پسیان و مدرس                            د خیابانی و مدرس

117 پس از مظفرالدین شاه چه كسی شاه ایران شد ؟

الف محمدعلی شاه             ب احمدمیرزا              ج محمدحسن میرزا            د نادرمیرزا

118 محمد علی شاه در به توپ بستن مجلس از حمایت كدام كشور برخوردار بود ؟

الف روسیه                         ب انگلیس                  ج آمریكا                            د آلمان

119 استبداد صغیر محمد علی شاه با تبعید كدام روحانیون صورت گرفت ؟

الف مصدق و كاشانی                                       ب شیخ فضل الله نوری     

ج طباطبایی و بهبهانی                                        د مصدق و بهبهانی