تبلیغات
مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو اردبیل( سر گروه درس علوم اجتماعی) - بانك سوالات تستی درس تاریخ ویژه پایه سوم راهنمایی(قسمت چهارم)


درباره وبلاگ:


آرشیو:


آخرین پستها :


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:



Admin Logo themebox

 

68 آقامحمدخان قاجار در چه شهری تاجگذای كرد ؟

الف قزوین                     ب اصفهان                       ج شیراز                         د تهران

69 پس از آقامحمدخان چه كسی شاه ایران شد ؟

الف فتحعلی شاه             ب محمدعلی میرزا          ج ناصرالدین شاه            د عباس میرزا

70 پس از انقلاب صنعتی كدام كشورهای اروپایی به ایران توجهی زیادی داشتند ؟

الف فرانسه-آلمان-روسیه                               ب فرانسه-انگلیس-روسیه     

ج اسپانیا-ایتالیا-انگلیس                                   د اسپانیا-فرانسه-آلمان

ا

ی لبخند شكوفه در دشتهای خنده ، جویبارگاه جوشش چشمه ساز یا مهدی

 

 
71

  ظهور ناپلئون بناپارت مقارن مقارن با تاجگذاری كدامیك از شاهان قاجار بود ؟

 

 

الف محمدشاه               ب- ناصرالدین شاه              ج فتحعلی شاه               د- آقامحمدخان

 

72 عهدنامه بسته شده بین ایران و فرانسه چه نام دارد ؟

الف مفصل                   ب گلستان                       ج فین كنشتاین               د تركمنچای

73 جنگ بین ایران و روسیه در زمان كدام شاه اتفاق افتاد ؟

الف محمدشاه             ب محمدعلی میرزا               ج نادرشاه               د فتحعلی شاه

74 بزرگترین مستعمره دولت انگلیس در زمان قاجاریه كدام كشور بود ؟

الف هند                     ب ارمنستان                          ج باكو                     د شكی

75 عهدنامه مفصل بین كدام كشورها بسته شد ؟

الف ایران و انگلیس                                   ب ایران و فرانسه     

ج فرانسه و روسیه                                       د- ایران و روسیه

76 مهم ترین مساله حكومت قاجار در دوره فتحعلی شاه چه بود ؟

الف- استقلال آمریكا                                    ب- حمله روسها به ایران      

ج- دوستی با آلمان                                       د- هیچكدام

77 به موجب عهدنامه گلستان كدام مناطق ایران جدا شد ؟

الف -  ارمنستان و باكو                                ب گنجه و شكی     

ج باكو و گنجه                                        د آذربایجان و افغانستان

78 به موجب عهدنامه تركمنچای كدام مناطق از ایران جدا شد ؟

الف ارمنستان آذربایجان                          ب گنجه و موقان     

ج قره باغ-موقان                                      د هیچكدام

79 عهدنامه شرم آور گلستان و تركمنچای یادگار ننگین دوره سلطنت كدام پادشاه قاجار است ؟

الف آقامحمدخان قاجار          ب فتحعلی شاه          ج محمد شاه           د ناصرالدین شاه

80 دولت روسیه به چه بهانه ای شروع به پیشروی در مرزهای ایران را نمود ؟

الف تمایل حاكم گرجستان برای پیوستن به روسیه               

ب استقلال حاكم هرات و پیوستن آنها به انگلیس      

ج كشته شدن روسها در مرزهای آذربایجان     

د همه موارد صحیح است

به زندگی لبخند بزن ، با بدبینی و نا امیدی مبارزه كن

 

 
81 كاخ گلستان اثر تاریخی مربوط به كدام دوره در ایران است ؟

الف تیموریان                  ب صفویان                 ج پهلویان             د قاجاریه

82 فرمانده سپاه ایرانی در جنگ با روسیه كه به بسته شدن عهدنامه گلستان انجامید چه نام داشت؟

الف عباس میرزا               ب نادر میرزا             ج محمدمیرزا             د مظفرالدین میرزا

83 بین ایران و روسیه كدام قراردادها بسته شد ؟

الف گلستان          ب تركمنچای          ج مفصل            د- موارد الف وب صحیح تر است    

84 علت دوستی انگلیس ها با ایران در زمان فتحعلی شاه چه بود ؟

الف بازارهای ایران را در كنترل بگیرند       

ب از نفوذ روسیه و فرانسه از راه ایران به هند جلوگیری كنند       

ج مانع حمله ایران به هندوستان شوند      

د هر سه مورد صحیح است

85 پس از مرگ فتحعلی شاه چه كسی شاه ایران شد ؟

الف عباس میرزا            ب محمدمیرزا             ج ناصرالدین میرزا             د فتحعلی خان

86 میرزا ابوالقاسم فراهانی نخست وزیر كدامیك از شاهان قاجار بود ؟

الف محمد شاه كه بعد از آقامحمد خان قاجار به سلطنت رسید

ب ناصرالدین شاه كه بعد از فتحعلی شاه به سلطنت رسید

ج محمدشاه كه بعد از فتحعلی شاه به سلطنت رسید

د ناصرالدین شاه كه بعد از محمدشاه به سلطنت رسید

87 محمدشاه قاجار به سلطنت رسیدن خود را مرهون چه كسی بود ؟

الف فرمانفرما         ب شجاع السلطنه         ج میرزاابوالقاسم فراهانی          د جهانگیرمیرزا

88 حوادث مهم زمان سلطنت محمدشاه چیست ؟

الف وقوع جنگ جهانی اول                          ب كشف حجاب     

ج لشكر كشی او به هرات                             د هر سه مورد

89 حاكم شهر هرات به تحریك كدام كشور خارجی شروع به مخالفت با حاكم ایران كرد ؟

الف روس                    ب فرانسه                      ج آلمان                     د انگلیس

حسن خلق مایه افزایش روزی است «امام جعفر صادق(ع)»

 

 
90 فرقه سازی استعمار توسط كدام كشورها در زمان كدام شاه ایران اتفاق افتاد ؟

الف انگلیس و روس- محمدشاه                              ب انگلیس و فرانسه- محمدشاه      

ج فرانسه و آمریكا- ناصرالدین شاه                          د -هیچكدام  

91 بنیانگذار فرقه بابیه چه كسی بود ؟

الف سید علی محمد                                               ب حسینعلی نوری      

ج شیخ عبدالحمید                                                  د طلیحه

92 فتنه بابیه در ایران از طرف كدام كشورها حمایت می شد ؟

الف آمریكا و روس                                               ب انگلیس و روس      

ج آمریكا و اسپانیا                                                  د روسیه و ارمنستان

93 رهبر بهاییان در زمان محمد شاه چه نام داشت ؟

الف محمدعلی خان                                              ب جعفرخان          

ج حسینعلی نوری                                                  د میرزا تقی آشتیانی

94 فتنه بهاییه از طرف كدام كشور حمایت می شد ؟

الف انگلیس                   ب روس                  ج آمریكا                     د پرتغال

95 رهبر فرقه بابیه توسط چه كسی تیرباران شد ؟

الف- میرزا آقاسی              ب- قائم مقام فراهانی            ج- امیركبیر            د- مرتضی انصاری

96 پس از محمد شاه چه كسی شاه ایران شد چند سال حكومت كرد ؟

الف محمد علی شاه 5 سال                              ب ناصرالدین شاه 50 سال        

ج سلیمان میرزا 30 سال                                   د هیچكدام