تبلیغات
مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو اردبیل( سر گروه درس علوم اجتماعی) - بانك سوالات تستی درس تاریخ ویژه پایه سوم راهنمایی(قسمت دوم)


درباره وبلاگ:


آرشیو:


آخرین پستها :


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

الف شاه صفی                                      ب شاه سلطان حسین     

ج شاه عباس كبیر                                  د محمد میرزا

23 نام قبلی بندر عباس چیست ؟

الف گمبرون                ب عثمانی              ج زرقان               د هیچكدام

24 شاه عباس برای جنگ با عثمانیها به كمك كدام كشور توپ و تانگ ساخت ؟

الف انگلیس ها            ب فرانسوی            ج پرتغالیها            د اسپانیاها

25 وقایع مهم زمان شاه سلطان حسین چیست ؟

الف جنگ ایران و افغانی ها                         ب- جنگ ایران و هندیها      

ج جنگ ایران و اسپانیا                                 د هیچكدام

26 جنگ ایران و عثمانی چند سال طول كشید ؟

الف 20 سال ،ایران پیروز شد                       ب 10 سال ، عثمانی پیروز شد        

ج 20 سال ، عثمانی ها پیروز شدند               د 40 سال ، ایرانیان پیروز شدند

27 مهم ترین دشمن صفویان چه نام داشتتند ؟

الف ازبكان        ب عثمانیان       ج سامانیان            د موارد الف و ب صحیح تر است

 

شعار موفقیت = برنامه ریزی + ایمان به خدا + پشتكار

 

 
28 وقایع مهم زمان شاه عباس چیست ؟

الف جنگ با استعمارگران پرتغالی                  ب صلح آماسیه     

ج جنگ ایران و افغان                                     د جنگ چالدران

29 جزایر هرمز بحرین و گمبرون در زمان كدام شاه صفوی به اشغال پرتغالیها درآمد ؟

الف شاه عباس          ب شاه سلیمان          ج حسینقلی خان            د شاه تهماسب

30 كدام شهر ایران بناهای بسیاری از سلسله صفوی به یادگار دارد ؟

الف اصفهان             ب همدان                 ج تبریز                         د- مشهد

31 با سقوط اصفهان بدست چه كسی عمر سلسله صفوی به پایان رسید ؟

الف نادرشاه             ب محمد میرزا          ج محمود افغان             د كریم خان

32 موسس سلسله افشاریه چه كسی بود ؟

الف احمد میرزا       ب نادرشاه                ج شاهرخ                      د- علیمردان خان

33 نادرشاه در كدامیك از شهرهای ایران حكومت می كرد ؟

الف ابیورد خراسان                            ب مورچه خورت دامغان      

ج طبرستان                                         د- مازندران

34 نادر در كدام جنگ اشرف افغان را شكست داد ؟

الف مهماندوست           ب مورچه خورت          ج كرنال              د چالدران

35 نادرشاه پس از چند سال به شورش افغانها در ایران پایان داد ؟

الف هفت سال               ب 20 سال                    ج 10 سال            د 12 سال

36 نادرشاه در ابتدا كدام سردار شاه صفوی شد ؟

الف شاه تهماسب دوم       ب شاه حسین       ج شاه عباس اول           د شیخ حیدر

37 نادر در چه سالی و در كجا تاجگذاری كرد ؟

الف 1147 دشت مغان                          ب 1148 دشت مغان       

ج 1139 دشت گرگان                          د 1340 تهران

38 نادرشاه چند سال شاه ایران شد ؟

الف 12 سال                ب 20 سال                ج 40 سال                 د 50 سال

زگهواره تا گور دانش بجوی «پیامبر اكرم (ص)»

 

 
39 مهم ترین فتح نادر چه نام داشت ؟

الف فتح هندوستان         ب فتح بندرعباس          ج فتح خوارزم             د- فتح بصره

40 تصویر مقابل مربوط به آثار باستانی كدام دوره در ایران است ؟

الف زندیه       ب افشاریه       ج ساسانیان         د سامانیان

41 پس از مرگ نادر چه كسی شاه ایران شد ؟

الف تهماسب قلی           ب ابراهیم شاه           ج عادل شاه               د شاهرخ

42 پایتخت نادرشاه كدام شهر ایران بود ؟

الف اصفهان                  ب تهران                   ج مشهد                     د كرمان

43 از میان سرداران نادر كدامیك بر مدعیان دیگر پیروز شد و به حكومت ایران رسید ؟

الف كریم خان             ب ابوالفتح خان              ج علیمردان خان            د- ابراهیم خان

44 كدام شاه ایران به جای لقب پادشاه خود را وكیل الرعایا نامید ؟

الف كریم خان             ب محمد علی میرزا          ج نادرمیرزا                  د احمدمیرزا

45 پایتخت كریم خان كدام شهر ایران بود چند سال حكومت كرد ؟

الف كرمان،10سال       ب اصفهان،20 سال          ج مشهد،40 سال           د- شیراز،20سال

46 تنها جنگ خارجی زمان كریم خان چه نام داشت ؟

الف فتح عثمانی           ب فتح بصره                    ج فتح بخارا                  د فتح خوارزم

47 پس از مرگ كریم خان چه كسی به رقابت با زندیان پرداخت ؟

الف شاهرخ                 ب سلیمان پاشا                 ج آقامحمدخان            د محمد میرزا

48 موسس سلسله زندیه چه نام داشت ؟

الف نادرمیرزا              ب اشرف افغان                 ج كریم خان                 د- ابوعلی خان

49 تصویر مقابل مربوط به آثار باستانی كدام دوره در ایران است ؟

الف زندیه                   ب قاجاریه                       

ج تیموریان                  د سامانیان

50 چرا در زمان نادرشاه به آبادانی كشور چندان توجهی نشد ؟

الف كمبود لشكر و سرانه                                                 ب نبود مذهب     

ج مشغول بودن نادر به جنگ های داخلی و خارجی          د هر سه مورد صحیح است

 

فرصتها را غنیمت بشمارید ، فرصتها مثل ابر می گذرند «حضرت علی (ع)»

 

 
51 حمام وكیل- بازار وكیل- مسجد وكیل  مربوط به آثار باستانی كدام دوره است ؟

الف تیموریان               ب سربداران                 ج سامانیان               د زندیه

52 بیشتر علما در زمان نادرشاه به كدام كشورها مهاجرت كردند ؟

الف عراق و افغانستان                              ب عراق وهند            

ج هند و اسپانیا                                        د فرانسه و تركیه

53 قرون جدید همزمان با تاریخ كدام سلسله در ایران است ؟

الف زندیه-افشاریه-تیموریان                  ب زندیه-افشاریه-صفویه      

ج صفویه-قاجاریه-ایلخانی                     د تیموریان-صفویان-ساسانیان

54 رهبران مسیحیت در قرون وسطی چه نام داشتند ؟

الف صدراعظم             ب امپراطور              ج پادشاه                     د پاپ

55 اندیشه ای كه مخالف سلطه كلیسا بر زندگی مردم بود چه نام داشتند ؟

الف سوسیالیسم            ب مهدویت              ج پروتستان                د استبدادی

56 اولین كشورهای استعمارگر جهان كدامند ؟

الف اسپانیا و انگلیس                              ب اسپانیا و پرتغال           

ج فرانسه و روسیه                                   د اسپانیا و ایتالیا

57 انقلاب صنعتی در كدام قرن اتفاق افتاد ؟

الف قرن 17                ب قرن 18                   ج قرن 19                   د قرن 20

58 كدامیك از موارد زیر از تحولات سیاسی و اجتماعی قرون جدید نیست ؟

الف استقلال آمریكا                               ب ایجاد حكومت استبدادی      

ج انقلاب كبیر فرانسه                              د تضعیف عثمانیان

59 پیدایش اندیشه پروتستان همزمان با پادشاهی كدان شاه در ایران بود ؟

الف نادرشاه               ب شاه اسماعیل              ج كریم خان               د شاه تهماسب

60 میان اجزای كدام گزینه رابطه وجود ندارد ؟

الف تحولات مذهبی - جنگ های مذهبی            ب انقلاب صنعتی - گسترش استعمار          ج انقلاب صنعتی - استقلال آفریقا                      د هیچكدام

آتش آهن را تقویت می كند ، مشكلات اراده انسان را تقویت می كند «ناپلئون»

 

 
61 قاجاریه در كجای ایران ساكن بودند ؟

الف تبریز                      ب استرآباد گرگان              ج- دیلم طبرستان            د مشهد

62 رئیس ایل قاجار كه توسط كریم خان كشته شد چه نام داشت ؟ 

الف آقامحمدخان            ب محمدحسن خان          ج علی قلی میرزا           د نادرقلی

63 كریم خان كدام فرزند رئیس ایل قاجار را بزرگ كرد ؟

الف علی میرزا              ب آقامحمدخان             ج ناصرمیرزا              د محمد علی میرزا

64 آقا محمد خان پس از مرگ كریم خان برای رسیدن به سلطنت به كدام شهر گریخت ؟

الف اصفهان                 ب آذربایجان                 ج شیراز                     د استرآباد گرگان

65 آخرین خان زند كه بدست آقامحمد خان قاجار كشته شد چه نام داشت ؟

الف لطفعلی خان            ب جعفرخان                  ج صادق خان             د ابوالفتح خان

66 كدام صدر اعظم لطفعلی خان دروازه های شیراز را به سوی آقامحمدخان باز كرد و باعث سقوط سلسله زندیه شد ؟

الف جعفرعلی خان          ب ابراهیم خان كلانتر           ج محمدعلی            د هیچكدام

67 آقامحمدخان پس از غلبه بر مدعیان داخلی متوجه كدام منطقه شد ؟

الف ارمنستان                  ب گرجستان                   ج تركمنستان                  د قزاقستان