تبلیغات
مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو اردبیل( سر گروه درس علوم اجتماعی) - بانك سوالات تستی درس تاریخ ویژه پایه سوم راهنمایی(قسمت سوم)


درباره وبلاگ:


آرشیو:


آخرین پستها :


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

 1 دلیل جنگ های مختلف قبل از تشكیل حكومت صفویان چه بود ؟

الف نبودن حكومت قوی و قدرتمند در ایران                    

ب هجوم مخالفان داخلی به مرزهای ایران

ج نبود مذهب رسمی در ایران و هجوم دشمنان خارجی به مرزهای ایران           

د -همه موارد صحیح است

2 موسس سلسله صفویان چه نام داشت ؟

الف شاه اسماعیل                                            ب شاه عباس             

ج شاه سلیمان                                                  د شاه تهماسب

3 معروفترین خانقاه دوره صفوی چه نام داشت ؟

الف خانقاه شاه عباس                                     ب خانقاه شیخ صفی  

ج خانقاه شاه حسین                                        د خانقاه سلیمان

4 دستور تشكیل ارتش واحد قزلباش را باید به كدامیك از شاهان صفوی نسبت داد ؟

الف شاه عباس دوم                                        ب- شاه تهماسب  

ج شاه اسماعیل                                              د محمد خدابنده

5 مذهب شیعه جعفری در زمان سلطنت كدامیك از شاهان صفوی دین رسمی ایران شد ؟

الف شاه اسماعیل                                          ب شیخ حیدر    

ج خواجه علی                                               د شاه عباس

6 كدامیك از گزینه های زیر از اقدامات شاه اسماعیل نیست ؟

الف رسمی كردن مذهب شیعه در ایران         ب جنگ با استعمارگران پرتغالی

ج انتخاب تبریز به عنوان پایتخت                   د سركوب مخالفان داخلی و خارجی

7 مهم ترین جنگ بین ایران و عثمانیان چه نام داشت ؟

الف جنگ كرنال                                         ب جنگ قادسیه     

ج جنگ چالدران                                         د جنگ نهاوند

8 تصویر مقابل مربوط به آثار باستانی كدام دوره است؟

الف صفویه       ب زندیه       ج افشاریه         د قاجاریه

هیچ میراثی سودمند تر از ادب نیست

 

 
9 پایتخت شاه اسماعیل چه نام داشت ؟

الف تبریز                  ب تهران                 ج شیراز                         د - مشهد

10 نام پادشاه هندی كه در زمان شاه اسماعیل با ایران روابط دوستانه برقرار كرد چه نام دارد ؟

الف احمد پاشا          ب بابر                     ج سلطان سلیم               د شیخ جوری

11 كدام شاه ایران با شكست دادن ازبكان مرزهای ایران را تا رود جیحون گسترش داد و با هند همسایه شد ؟

الف شاه عباس          ب شاه اسماعیل           ج- شاه صفی                 د نادر شاه

12 قدرتمندترین پادشاه صفوی چه نام داشت ؟

الف شاه عباس         ب شاه حسین               ج شاه سلیمان             د شاه حسن

13 كدامیك از گفته های زیر در مورد جنگ چالدران مورد پذیرش است ؟

الف بی كفایتی شاه اسماعیل در مقابل تركان عثمانی   

ب تجهیز سپاه عثمانی به اسلحه های آتشین      

ج كمك كفار گرجستانی به تركان عثمانی    

د كمك ازبكان به تركان عثمانی

14 چالدران در كدامیك از استانهای ایران قرار دارد ؟

الف گیلان          ب مازندران           ج آذربایجان غربی            د آذربایجان شرقی

15 بنیان نظامی نیروی صفویان تا زمان شاه عباس و قبل از تشكیل نیروی منظم بر چه چیزی استوار بود ؟

الف نیروی اروپاییان                                 ب قدرت نظامی قزلباش  

ج قدرت مذهب                                       د- همه موارد

16 دلیل رونق روابط ایران و كشورهای اروپایی در زمان صفویان چیست ؟

الف رقابتهای تجاری سیاسی كشورهای اروپایی با همدیگر    

ب رقابتهای نظامی كشورهای اروپایی با همدیگر      

ج جنگ ایران و اروپاییان علیه عثمانیان   

د هر سه مورد صحیح است

17 نام فیلسوف دوره صفوی كیست ؟

الف شیخ بهایی           ب علامه مجلسی              ج ملاصدرا              د میرداماد

پایداری سرآغاز موفقیت است «ادیسون»

 

 
18 تجارت داخلی و خارجی ایران در زمان كدام سلسله گسترش فراوان یافت ؟

الف صفویه                ب زندیه                           ج ایلخانان                د- قاجاریه

19 مهم ترین كارخانه های ایران در عصر صفویان چه نام داشتند ؟

الف توپ سازی ابریشم بافی                       ب ابریشم بافی و تولید سیمان    

ج توپ سازی و گلاب                                  د هیچكدام

20 شاعر دوره صفوی چه كسی بود ؟

الف بهزاد               ب میرداماد              ج كلیم كاشانی               د- اسكندر بیك منشی

21 بناهای مهم چهل ستون  - عالی قاپو در چه زمانی ساخته شده است ؟

الف صفویه            ب افشاریه                ج ایلخانی                       د قاجاریه

22 سقوط سلسله صفوی در زمان كدام شاه اتفاق افتاد ؟