تبلیغات

»

 1 دلیل جنگ های مختلف قبل از تشكیل حكومت صفویان چه بود ؟

الف نبودن حكومت قوی و قدرتمند در ایران                    

ب هجوم مخالفان داخلی به مرزهای ایران

ج نبود مذهب رسمی در ایران و هجوم دشمنان خارجی به مرزهای ایران           

د -همه موارد صحیح است

2 موسس سلسله صفویان چه نام داشت ؟

الف شاه اسماعیل                                            ب شاه عباس             

ج شاه سلیمان                                                  د شاه تهماسب

3 معروفترین خانقاه دوره صفوی چه نام داشت ؟

الف خانقاه شاه عباس                                     ب خانقاه شیخ صفی  

ج خانقاه شاه حسین                                        د خانقاه سلیمان

4 دستور تشكیل ارتش واحد قزلباش را باید به كدامیك از شاهان صفوی نسبت داد ؟

الف شاه عباس دوم                                        ب- شاه تهماسب  

ج شاه اسماعیل                                              د محمد خدابنده

5 مذهب شیعه جعفری در زمان سلطنت كدامیك از شاهان صفوی دین رسمی ایران شد ؟

الف شاه اسماعیل                                          ب شیخ حیدر    

ج خواجه علی                                               د شاه عباس

6 كدامیك از گزینه های زیر از اقدامات شاه اسماعیل نیست ؟

الف رسمی كردن مذهب شیعه در ایران         ب جنگ با استعمارگران پرتغالی

ج انتخاب تبریز به عنوان پایتخت                   د سركوب مخالفان داخلی و خارجی

7 مهم ترین جنگ بین ایران و عثمانیان چه نام داشت ؟

الف جنگ كرنال                                         ب جنگ قادسیه     

ج جنگ چالدران                                         د جنگ نهاوند

8 تصویر مقابل مربوط به آثار باستانی كدام دوره است؟

الف صفویه       ب زندیه       ج افشاریه         د قاجاریه